Alakzatok a retorikában: ismétlés a tudás anyja vagy inkább a prezentációdé?

Ismétled önmagad. Negatívan cseng, ugye? Pedig, ha élőbeszédben mindezt tudatosan teszed; szándékosan használva, retorikai stratégia céljából az ismétlődés lehet hatékony is: a hangsúly elérése céljából. Hogyan használd az ismétlés nyelvi alakzatát az előadásodban?

 

Bármilyen témával is állj elő, egy égető vágyad egész biztosan neked is van: szemléletesnek és a hatásosnak lenni. Ennek eléréséhez egy gyakori eszközt „vehetsz kézbe”, pontosabban a nyelvedre: a képszerűséget, a képi ábrázolást.

És máris verejték nélkül érheted el a hatásosságot szimbólumokkal, nyelvi alakzatokkal, népszerű történetekkel és kifejező szóképekkel alátámasztott üzenetátadással. Ilyenkor ugyanis közös kulturális kódokat aktiválsz, amely során összekötöd magadat a közönséggel.

 

Imádjuk az asszociációkat és a másodlagosan behívott jelentéstartományokat. Mert ezeket nem szükséges magyarázni.

 

Szeretjük az egyszerűséget és a képszerűséget.

Az ismétlés, alliteráció, anafora, halmozás, fokozás, felsorolás, párhuzam, ellentét, paradoxon, párhuzam és oximoron a szimbolikus gondolkodás ösvényére vezetnek, mert előnyük, hogy komplex folyamatok villámgyors megértését segítik elő.

Segítenek meggyőzni.

 

„A retorika tulajdonképpen a másik iránti szeretet, amelynek barátságos és befogadó nyelvet kell beszélnie és egy olyan teret és időt kell megnyitnia, amely elbírja különbözőségeinket.

 A kommunikációs kudarcok többsége a közösen benépesített tér és idő szándékos vagy szándéktalan, de szeretetlen megsértéséből, a »hazabeszélésből« származik. De ennél többre vagyunk képesek. Megtanulhatjuk ezt a barátságos, befogadó nyelvet használni és megtanulhatjuk meghallani is.” Jim Corder (1985: 31–32) a meggyőzésről

 

A retorika éppen ezért intelligencia kérdése is.

Egyfajta érzékenység és magatartás, mely a nyelv területén valósul meg. A kommunikáció útján oldja meg a problémákat, helyzeteket, valamint talál rájuk megoldást.

Egy megismételt kifejezéssel érzelmi-hangulati töltést adhatsz a mondandódnak (például indulatot, bánatot), hathatsz a közönséged gondolkodására, értelmére (például felhívhatod a figyelmét valamire).

Olyan lehetsz, akárcsak egy visszhang.

 

 

A sikeres prezentáció anyja?

 

Az emlékezetes előadás izzasztó kihívásának imbolygó padlóján próbálsz meg nem megcsúszni, amikor próbálod elkerülni, hogy szükségtelenül ismétled önmagadat.  Mi lenne azonban, ha erőteljesen, másokat elgondolkodva, szórakoztatóan „ismételnéd önmagadat”?

 

És még élveznéd is.

 

Cicero szerint egy szónok akkor végez jó munkát, ha: tanít, meggyőz, megindít, és gyönyörködtet.

Költői szóképek közül, ha egy hatásos metafora a meggyőzés és a tanítás zászlóhordozója az emlékezetességért vívott színpadi csatádban, a retorikai alakzatok kevésbé ismert tagjai a gyönyörködtetés láthatatlan légiósai, akik észrevétlenül teszik lebilincselővé az előadásodat.

 

 

A retorikai ismétlés típusaival emlékezetessé ismételheted önmagadat

 

Az ismétlésnek; (szavak vagy mondatok) megismétlésének számos alfaja létezik. A hangsúlyozás kulcsfontosságú eszközei.

Az alliteráció, vagyis a szókezdő hangok feltűnő gyakoriságú ismétlése például nemcsak a hangfestés költői stíluseszközei, hanem ritmusossá és megjegyezhetővé is tehetnek egy szöveget vagy beszédet.

Az anafora ismétlésen alapuló alakzata a sor elején található szót vagy mondatszerkezetet hozza vissza újra és újra egy szövegben.

Mindkét stilisztikai finomságra bőven találunk példát Kennedy beszédében:

 

„Tudja meg minden nemzet, kívánjon nekünk akár jót, akár rosszat, hogy bármilyen árat megfizetünk, bármilyen terhet elviselünk, bármilyen nehézséget felvállalunk, bármely barátot támogatunk, bármely ellenséggel szembeszállunk azért, hogy a szabadság fennmaradását és sikerét biztosítsuk.”

 

Az alakzat (latinul schema) a nyelvi elemek különleges, szokatlan összekapcsolódási módja, használata.

Mennyire szokatlan? Mutatok néhány példát.

 

7 érdekes ismétlésen alapuló alakzat, melyet érdemes ismerned

 

 Anafora

 

Anafora vagy előismétlés egy vagy több szó ismétlődése két vagy több egymást követő tagmondat, mondat, illetőleg verssor vagy versszak elején. Egy adott szó ismétlése (többszörözése) egymást követő kifejezésekben, tagmondatokban, vagy mondatokban.

A szóismétlés speciális módszere. A klasszikus retorika az adjekciós gondolatalakzatok közé sorolja. Quintilianus szerint az ismétlés nyomatékosabb formája, mert egy szövegrész bizonyos részeinek kiemelését, hangsúlyozását, nyomatékosítását szolgálja.

 

Cseng az élet, mindig csengjen, Cseng az élet, hadd támadjon. Mindig egy víg valaki.   Ady Endre: Cseng az élet

Nincs egy árva fűszál a tors közt kelőben. Nincs tenyérnyi zöld hely nagy határ mezőben.   Arany János: Toldi

Ne ily halált adj, istenem, ne ily halált adj énnekem!   Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet…

De az igaz: az én vagyok, de a magyar: az én vagyok.   Ady Endre: Egy harci Jézus-Mária

A szerelem a kérdés. A szerelem a válasz. A szerelem a minden.

Közmondásként: Kinek a pap, kinek a papné.

 

Kennedy beszédében:

„Tudja meg minden nemzet, kívánjon nekünk akár jót, akár rosszat, hogy bármilyen árat megfizetünk, bármilyen terhet elviselünk, bármilyen nehézséget felvállalunk, bármely barátot támogatunk, bármely ellenséggel szembeszállunk azért, hogy a szabadság fennmaradását és sikerét biztosítsuk.”

 

Kennedy 1961.január 20-án, 12.51-kor Kennedy a Capitolium fehér lépcsőjén állva az egyik leghíresebb, legemlékezetesebb (azóta is idézett mondataival) a legékesszólóbb beiktatási beszédével ragadta magával a közönségét.

 

Antitézis

Két ellentétes jelentésű szó, szócsoport, mondat vagy szövegegység kerül szembeállításra valamely nyelvi-logikai egységen belül. Két gondolat közti kapcsolat kontrasztozása, ellentétbe helyezése. Az egyik leggyakrabban és legkönnyebben használható nyelvi eszköz.

A szabadság és rabság egymást kizáró ellentéte van jelen Petőfi Sándor: A farkasok dala és A kutyák dala című párverseiben.

 

„A hajad olyan fekete,

a ruhád olyan fehér:

az ifjúság ígérete

az élttel felér.

Ó, csal az ember élete!

ki tudja, mi nem ér?

Ruhád is lesz még fekete,

hajad is lesz fehér…”

 

 

„A kleptomaniac olyan személy, aki segíti magát, mert nem tud segíteni.” Henry Morgan

Kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek. Neil Armstrong

 

Jó hal voltam rossz tóban.

   

Miért olyan hatásos?

Arisztotelész állítása az ellentétes felépítésű elrendezés kapcsán: „[…] minél tömörebben és ellentétesebben fejezzük ki a mondanivalót, annál nagyobb tetszést kelt. […] az antitézis könnyebbé teszi a megértést, a rövidség pedig gyorsabbá.”

 

Méltó, hogy egy férfi úgy haljon meg, hogy nem méltó a halálra.

 

Kennedy beszédében is feltűnik:

„Ne azt kérdezd…”

Amerikai polgártársaim, ne azt kérdezzétek, mit tehet az országotok értetek; azt kérdezzétek, mit tehettek ti az országotokért.

“Soha ne tárgyaljunk félelemből. De soha ne féljünk tárgyalni”

 

 

Antimetabola

 

Szavak vagy kifejezések megismétlése, fordított sorrendben (AB – BA).

 

Amikor kétségbe vonod az erőd, erőt adsz a kétségednek. Honore de Balzac

Jaj, mily sekély a mélység és mily mély a sekélység. Kosztolányi Dezső: Esti Kornél éneke

Nem a természetet, hanem saját természetünket kell legyőznünk”. Áder János újévi köszöntője

 

 Epifora vagy utóismétlés

Több mondat végén egy szó vagy kifejezés ismétlődik meg, azaz egy vagy több szó ismétlődése egymást követő tagmondatok, mondatok, illetőleg verssorok végén.

Az ismétlés alakzatához tartozik.

 

Itt azok éltek, kik nem éltek. A legkülönbek sohse éltek. Ady Endre: A lelkek temetője

Közmondásként: Az nevet, aki utoljára nevet.

 

Epizeuixis kiemelésre és hangulatélénkítésre

Az epizeuxis az a retorikai alakzat, amely szó vagy szószerkezet egymás utáni megismétléséből áll mondaton belül. A szavak mondatbeli helyzetétől független ismétlését jelenti (szemben a helyhez kötött anaforával és epiforával). Az ismétlés egyszeri vagy többszörös is lehet.

A retorikában rákettőzésnek nevezték.

 

Oly messze, messze, messze már, / Hol az öröm s madár se jár. Juhász Gyula: Szerelem volt

„Ha úgy gondolja, hogy nyersz, nyerhetsz.” William Hazlitt

 

  Polyptoton

Az ugyanolyan gyökérből, de különböző végekkel rendelkező szavak ismétlése.

Hallom a hangokat, és elolvastam az első oldalt, és ismerem a spekulációt, de én vagyok a döntő, és eldöntöm, mi a legjobb.” George W. Bush, 2006. április

 

Utóismétlés

 

Egymást követő kifejezések, tagmondatok vagy mondatok végén előforduló ismétlés.

 

Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek. Pál Apostol

 

Az alakzatok az üzeneted erősítése érdekében lépnek harcba. Olyan, mint amikor duplára kötöd a cipőfűződ az egyszerű masni helyett. Növeli a szöveged hatásosságát.

A ritmus, melyet elérni kívánsz, bővítéssel és ismétléssel is elérhető. Ismétlés alatt pedig érthetünk szóismétlést, tőismétlést, előismétlést, utóismétlést, refrént, halmozást, kötőszóhalmozást.

Gyakorta a logikai előrehaladást szolgálja az ismétlődés. De a kívánt ritmust elérheted, kihagyással hiányt teremtve, szavak felcserélésével vagy helyettesítésével más hangulatot keltve is.

A továbbiakban megismerkedhetsz az alliteráció, a fokozás, az ellentét, a paradoxon, a hiperbola vagy az oximoron alakzataival.

 

Beszéded egy sor stilisztikai eszköz rafinált alkalmazásától válhat átlagosból emlékezetessé. Arra is képesek, hogy belső érzésvilágodat és meglátásodat fejezzék ki, tökéletesen.

Tetszett? Oszd meg az ismerőseiddel!

Gyakorlatias, azonnal használható prezentációs tippek az e-mail-fiókodba. Kéred?

Blog feliratkozás

  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük